صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری سمینار 26 و 27 مهرماه 1395

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 31/4/1396
(July 22,2017)

نتایج داوری مقالا7ت: 6/7/1396 (September 28,2017)